Menu


Hrej taky FOTBAL

Příspěvky 2021

Sponzoři

Doporučujeme

MARS

Statistika

TOPlist

Kontakt na předsedu

Martin Stachovič

Tel: 731 600 509

Email

HledatRozpisy zápasů

Aktuálně ve Studénce

Navštivte náš

Najdete nás zde

Bleskovky

Členské příspěvky

8.10.2021

S ohledem na skutečnost, že v od zimy až do půlky jara letošního roku byla vlivem vládních omezení přerušena sportovní činnost klubu, stanovil výkonný výbor výši příspěvků za rok 2021 pouze na 50% původně schválené výše. Výše příspěvků a termín úhrady je zveřejněn ZDE

Startuje tábor

9.8.2021

Právě dnes startuje letní táborové soustředění, jehož se účastní 26 dětí a probíhat bude po celý týden. Každý den budeme přidávat fotky do této FOTOGALERIE

V poháru končíme

8.8.2021

Výbuch našeho družstva mužů v úvodním kole poháru, bohužel znamená vyřazení...

OLBRAMICE - STUDÉNKA 3:1 (0:1) > Branky: Švagera

Dorost postupuje

16.9.2020

Dorostenci zvládli vstup do premiérového ročníku okresního poháru a postupují stejně jako muži také do jarního semifinále: MOŘKOV - DOROST 2:5 (0:2)

Postup do semifinále

9.9.2020

Čtvrtfinále okresního poháru naši muži zvládli a potřetí za sebou postoupili do semifinále, ve kterém 21.03.2021 přivítají doma Kunín.
BRAVANTICE - MUŽI  2:6 (0:2) > Branky: 2x Dýčka, 2x Burian, Farny, Ondruš

Starší »

Pořadí v tabulkáchNávštěvní řád areálu travnatého hřiště na letním stadionu ve Studénce

 

Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená nájemcem (dle nájemní smlouvy s TJ MSV Studénka, z.s. ze dne 26.6.2015) travnatého fotbalového hřiště v areálu letního stadionu ve Studénce na ul. Sjednocení, označovaného rovněž názvem Stadion ul. Sjednocení, kterým je zapsaný spolek FOTBAL STUDÉNKA z.s., se sídlem Malá strana 295, Studénka, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Fotbalového hřiště.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem tohoto návštěvního řádu je také zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou nájemcem, vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

Stadion na ul. Sjednocení

 1. Stadion na ul. Sjednocení slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání nebo turnajů a o způsobu jejího využití i použití, rozhoduje výlučně její nájemce FOTBAL STUDÉNKA.
 2. Veřejnost může do areálu Stadion ul. Sjednocení vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím nájemce stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem, vyjma akcí, které povolí na základě předchozího oznámení nájemci i vlastník areálu TJ MSV Studénka, z.s.
 3. Kromě nájemce je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Městská policie nebo Policie ČR.

Pobyt na Stadionu ul. Sjednocení

 1. Na Stadionu ul. Sjednocení mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu vyveden. Při opuštění Stadionu ul. Sjednocení ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 2. Stadion ul. Sjednocení je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně 30 minut před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno nájemcem z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo na hlavní tribuně nebo na betonových ochozech stadionu pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném nájemcem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve Stadionu na ul. Sjednocení, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 6. Zakoupením vstupenky dává návštěvník souhlas s použitím své fotografie v rámci fotografií pořízených na Fotbalových utkáních.

Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do Stadionu na ul. Sjednocení je povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout, a to i při použití technických prostředků osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru Stadionu na ul. Sjednocení je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do stadionu je z pověření nájemce stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech nájemce.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebo jsou uvedeny na interním seznamu rizikových osob, nebude umožněn vstup na akci pořádanou nájemcem. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval. Následně má pořadatel právo údaje takto zjištěné systematicky využívat v případech porušení návštěvního řádu.

Chování na Stadionu na ul. Sjednocení

 1. Každý návštěvník Stadionu na ul. Sjednocení je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení celého areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na stadionu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování  tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru Stadionu na ul. Sjednocení bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

Zákazy

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Stadionu na ul. Sjednocení zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
  • rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
  • zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
  • spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
  • láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  • neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
  • ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
  • tyče pro vlajky či transparenty,
  • mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
  • alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
  • zvířata
  • laser ukazovátko,
  • kufry, velké tašky, batohy apod.
  • fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu nájemce stadionu.
 2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
  • vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
  • jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu, nebo při jeho zakončení mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím, nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
  • lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
  • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
  • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
  • zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
  • ničit zařízení a vybavení Stadionu na ul. Sjednocení.
  • bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FOTBAL STUDÉNKA z.s.,
  • popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
  • konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Stadionu na ul. Sjednocení
  • jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
  • jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu, tak z průběhu akce,
  • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
 3. Nájemce Stadionu na ul. Sjednocení je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000 Kč, v maximální výši 100.000 Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených následků. Nájemce Stadionu na ul. Sjednocení je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup na Stadion na ul. Sjednocení.

 Prodej a reklama

 1. Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Stadionu na ul. Sjednocení je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo k výkonu funkce pořadatele má člen vedení nebo zplnomocněný zástupce FOTBAL STUDÉNKA z.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání Stadionu na ul. Sjednocení uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
  FOTBAL STUDÉNKA z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit vedení FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni ze stadionu a postihnuti zákazem vstupu do Stadionu na ul. Sjednocení. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FOTBAL STUDÉNKA z.s. nebo pořadateli dané akce.
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

Ochrana osobních údajů

 1. Návštěvníci berou na vědomí, že celý areál Stadionu na ul. Sjednocení je monitorován průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v Stadionu na ul. Sjednocení mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
 2. Návštěvníci berou na vědomí, že FOTBAL STUDÉNKA z.s. nebo Fotbalová asociace České republiky ("FAČR"), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v České republice.
 3. Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
 4. Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Účinnost

 1. Tento Návštěvní řád Stadionu na ul. Sjednocení je účinný od soutěžního ročníku 2015/16 s platností od 1.7.2015. Naposledy byl modifikován dne 20.5.2018.

Vedení FOTBAL STUDÉNKA z.s.

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | výměna odkazů