Menu


Hrej taky FOTBAL

Příspěvky 2021

Sponzoři

Doporučujeme

MARS

Statistika

TOPlist

Kontakt na předsedu

Martin Stachovič

Tel: 731 600 509

Email

HledatRozpisy zápasů

Aktuálně ve Studénce

Navštivte náš

Najdete nás zde

Bleskovky

Členské příspěvky

8.10.2021

S ohledem na skutečnost, že v od zimy až do půlky jara letošního roku byla vlivem vládních omezení přerušena sportovní činnost klubu, stanovil výkonný výbor výši příspěvků za rok 2021 pouze na 50% původně schválené výše. Výše příspěvků a termín úhrady je zveřejněn ZDE

Startuje tábor

9.8.2021

Právě dnes startuje letní táborové soustředění, jehož se účastní 26 dětí a probíhat bude po celý týden. Každý den budeme přidávat fotky do této FOTOGALERIE

V poháru končíme

8.8.2021

Výbuch našeho družstva mužů v úvodním kole poháru, bohužel znamená vyřazení...

OLBRAMICE - STUDÉNKA 3:1 (0:1) > Branky: Švagera

Dorost postupuje

16.9.2020

Dorostenci zvládli vstup do premiérového ročníku okresního poháru a postupují stejně jako muži také do jarního semifinále: MOŘKOV - DOROST 2:5 (0:2)

Postup do semifinále

9.9.2020

Čtvrtfinále okresního poháru naši muži zvládli a potřetí za sebou postoupili do semifinále, ve kterém 21.03.2021 přivítají doma Kunín.
BRAVANTICE - MUŽI  2:6 (0:2) > Branky: 2x Dýčka, 2x Burian, Farny, Ondruš

Starší »

Pořadí v tabulkáchStanovy FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Stanovy spolku

FOTBAL STUDÉNKA z.s.

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

1)     FOTBAL STUDÉNKA z.s. (dále jen „spolek“ nebo „fotbalový klub“) je spolkem, který je založen jako volné sdružení fyzických a právnických osob.

2)     Sídlem spolku je obec: Studénka, ulice: Malá strana, č.p.: 295, PSČ: 742 13

3)     Spolek je založen jako volné sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje zájem o sportovní – fotbalovou, organizační, světovou a hospodářskou činnost.

4)     Spolek může působit na celém území České republiky.

5)     Spolek je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

6)     Oficiálními symboly FOTBAL STUDÉNKA jsou znak klubu (logo) a vlajka klubu tak, jak jsou popsány v příloze č. 1, těchto Stanov.

 

čl. II

Cíle činnosti

 

1)     Fotbalový klub se hlásí k tradicím tělovýchovy, sportu a kopané ve Studénce. Je pokračovatelem fotbalového oddílu kopané TJ MSV Studénka a garantem zachování výsledků práce svých předchůdců.

2)     Cíle spolku jsou:

a)       vytváření podmínek pro organizování své sportovní činnosti v rámci samostatného fotbalového klubu, založeného podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a předpisů Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR) s registrací u ministerstva vnitra České republiky.

b)      v rámci činnosti fotbalového klubu vytvářet ekonomické podmínky pro plnění svého cíle, tzn. účast v mistrovských soutěžích kopané oddílových družstev, organizovaných FAČR a k tomu vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.

c)       vést své členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a sportu vůbec.

d)      hájit zájmy fotbalového klubu navenek a spolupracovat s orgány obce a ostatními spolky a organizacemi.

e)       dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod. v obci, zejména formou pořádání veřejně prospěšných akcí, osvětovou a jinou činností.

3)     Shora definované cíle činnosti spolku dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami

4)     Spolek je založen za jiným účelem než podnikáním.

čl. III

Společné zásady členství

 

1)     Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli spolku:

-         fyzická osoba starší 15 let

-         fyzická osoba mladší 15 let, zastoupena zákonným zástupcem

-         právnická osoba

2)     Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Výkonného výboru, a to na základě písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky). U osob mladších 15-ti let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Na přijetí za člena spolku není právní nárok.

3)     Člen má právo:

-         účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů

-         účastnit se členské schůze

-         volit orgány spolku od 15-ti let věku (u členů mladších zákonný zástupce)

-         být volen do orgánů spolku od 18-ti let věku

-         předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

-         podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

-         pozastavit své členství ve spolku na 1 rok

4)     Člen má povinnost:

-         respektovat rozhodnutí orgánů spolku

-         respektovat a dodržovat tyto stanovy, jiná pravidla, pokyny a obyčeje spolku

-         řádně vykonávat funkce v orgánech fotbalového klubu a podílet se na plnění cílů fotbalového klubu

-         chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému, bez ohledu na rozdíly věku, pohlaví, vzdělání atd.

-         hradit členské příspěvky v termínu a ve výši schválené členskou schůzí, příp. i jiné poplatky stanovené výkonným výborem, které souvisí s jeho členstvím nebo činností ve spolku

5)     Členství ve spolku zaniká:

-         doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku Výkonnému výboru

-         rozhodnutím Členské schůze o vyloučení člena

-         nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech

-         úmrtím člena

-         zánikem spolku

6)     Registraci a evidenci členů provádí pokladník spolku. O členství ve fotbalovém klubu se vydává členovi průkaz s pořadovým číslem.

 

čl. IV

Orgány spolku

 

1)     Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

2)     Orgány spolku jsou:

a)       členská schůze

b)      výkonný výbor spolku

c)       předseda spolku

d)      revizor spolku

3)     Statutárním orgánem spolku je Výkonný výbor, za který navenek jedná a zastupuje jej předseda spolku nebo jednatel spolku. Ostatní členové výkonného výboru mohou spolek navenek zastupovat pouze na základě písemného rozhodnutí výkonného výboru spolku.

4)     Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov jsou 3 roky, nestanoví-li členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období Výkonného výboru a Předsedy spolku končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

5)     K odbornému zajišťování činnosti orgánů spolku může spolek vytvářet profesionální aparát. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech spolku a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu spolku, může upravovat organizační řád spolku. Organizační řád spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a může být měněn rozhodnutím Členské schůze. Profesionální aparát spolku je podřízen Předsedovi spolku.

 

čl. V

Členská schůze

 

1)     Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem spolku. Do její výlučné působnosti náleží:

a)       změny stanov

b)      rozhodování o rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jinými spolky

c)       volba a odvolávání členů Výkonného výboru i revizora spolku

d)      schvalování rozpočtu a roční uzávěrky spolku

e)       schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů spolku a profesionálního aparátu spolku

f)        změny rozhodnutí jiných orgánů spolku

g)       rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe členská schůze vyhradí

2)     Členskou schůzi svolává Předseda spolku, nejméně však jednou ročně. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá Předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3)     Členskou schůzi svolá Předseda spolku také, požádá-li o to písemně 1/5 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4)     Termín a místo konání Členské schůze musí být zveřejněno předsedou spolku, a to prostřednictvím webových stránek fotbalového klubu a vývěsních skříněk v prostorách fotbalového areálu, nejpozději však čtrnáct (14) dní před termínem jejího konání.

5)     Členská schůze schvaluje stanovy spolku nebo jejich změny a rozhoduje o zániku spolku. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba minimálně 3/5 většiny všech členů spolku.

6)     Členskou schůzi řídí předseda nebo jednatel spolku a z jednání se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)       datum a místo konání schůze

b)      přijatá usnesení

c)       výsledky hlasování

d)      námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování

 

čl. VI

Výkonný výbor spolku

 

1)     Výkonný výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, zajišťuje plnění úkolů a rozhodnutí Členské schůze a je Členské schůzi odpovědný.

2)     Za výkonný výbor navenek vystupuje a jedná předseda spolku nebo jednatel spolku. Ostatní členové výkonného výboru mohou spolek navenek zastupovat pouze na základě písemného rozhodnutí výkonného výboru spolku.

3)     Výkonný výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.

a)       vydává, mění a ruší Organizační řád profesionálního aparátu spolku

b)      rozhoduje o přijetí člena nebo o pozastavení členství

c)       volí ze svého středu předsedu spolku, jednatele spolku a pokladníka spolku

d)      rozhoduje o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti popř. jiných poplatků týkajících se chodu spolku

e)       rozhoduje o vyloučení člena spolku

f)        navrhuje členské schůzi rozpočet spolku

4)     Výkonný výbor spolku se skládá vždy z lichého počtu členů spolku, a to alespoň ze tří (3) a nejvýše ze sedmi (7) členů. Výkonný výbor tvoří předseda spolku, jednatel spolku, pokladník spolku a další členové výboru.

5)     Výkonný výbor se schází podle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně, a to základě rozhodnutí Předsedy spolku. Schůzi Výkonného výboru může svolat také kterýkoliv z členů výkonného výboru, a to písemným oznámením ostatním členům spolku na oficiální emailovou adresu spolku. Výkonný výbor je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů, nejméně však dva jejich členové. Rozhoduje hlasováním, a to výslovnou většinou přítomných členů.

6)     Jednání Výkonného výboru spolku jsou pro ostatní členy spolku neveřejná, nerozhodne-li předseda spolku jinak. Z každého jednání Výkonného výboru musí být pořízen zápis, který obdrží každý člen výkonného výboru a revizor spolku. Zápis z jednání Výkonného výboru je k dispozici komukoli z členů spolku k nahlédnutí, a to na základě jeho požádání.

 

čl. VII

Předseda spolku

 

1)     Předseda spolku jedná za Výkonný výbor navenek a je mu odpovědný. Předseda spolku zejména:

a)       jedná jménem spolku navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro spolek

b)      samostatně rozhoduje o věcech spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku

c)       odpovídá za vedení účetní a jiné evidence spolku

d)      odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku

e)       svolává a připravuje zasedání Členské schůze a Výkonného výboru spolku

 

čl. VIII

Revizor spolku

 

1)     Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

2)     Připravuje revizní správy a posudek návrhu výroční zprávy. Tyto předkládá členské schůzi.

3)     Má právo účastnit se jednání Výkonného výboru spolku, a to bez možnosti hlasování.

 

čl. IX

Majetek a hospodaření spolku

 

1)     Majetek spolku je určen k plnění jejího účelu či cíle a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli spolku směřují.

2)     Majetek spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména:

a)       příspěvky členů

b)      příjmy z tělovýchovné a kulturní činnosti

c)       příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d)      příspěvky a dotace od sportovních svazů

e)       jiné příspěvky a dotace od jiných fyzických a právnických osob

f)        dary, dědictví, granty apod.

g)       majetek převedený na FOTBAL STUDÉNKA z.s.

3)     Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem schvalovaným Členskou schůzí vždy na kalendářní rok.

4)     Podnikání spolku je možné v souladu s obecně závaznými předpisy v následujících oblastech:

a)       pořádání sportovních či kulturních akcí, zábav apod.

b)      provozování sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

c)       hostinská činnost popř. stánkový prodej

d)      výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

5)     Majetek je ve vlastnictví fotbalového klubu jako celku. O převodech vlastnictví, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Výkonný výbor, nerozhodne-li Členská schůze, že o konkrétním úkonu s majetkem fotbalového klubu přísluší rozhodnutí Členské schůze.

6)     Zásady hospodaření stanoví svým rozhodnutím Členská schůze.

 

čl. X

Zánik spolku

 

1)     Spolek zaniká z těchto právních důvodů:

a)       rozhodnutím Členské schůze o rozpuštění spolku nebo sloučením s jiným spolkem

b)      z jiných důvodů stanovených zákonem

 

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 

1)     FOTBAL STUDÉNKA z.s. vznikl jako právnická osoba na základě schválení Stanov přípravným výborem, ustavující členskou schůzí ze dne 29.3.2010 a registrací Stanov pod č.j. VS 1-1. 79 626 10-R u Ministerstva vnitra, a to ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

2)     Jakékoliv změny Stanov jsou možné pouze z rozhodnutí Členské schůze spolku a nabývají účinnosti dnem schválení změny Členskou schůzí ve smyslu zákona.

3)     Toto znění Stanov bylo schváleno řádnou Členskou schůzí spolku dne 17. 12. 2015 a nahrazuje Stanovy FOTBAL STUDÉNKA o.s. ze dne 30. 11. 2012.

 

Ve Studénce dne 17. 12. 2015

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | výměna odkazů